موتور ساید STAR LIFT - URAL DOOR  500KG با UPS 

موتور کرکره ساید اورال STAR LIFT - URAL DOOR  500KG با UPS

تابلو فرمان موتور ساید استار لیفت (اورال) با UPS

 

موتور ساید URAL DOOR 300KG بدون UPS

موتور ساید URAL DOOR 300KG با UPS

موتور ساید URAL DOOR 500KG بدون UPS

موتور ساید URAL DOOR 500KG با UPS

موتور ساید URAL DOOR 800KG (قابل استفاده جهت بالابر)

موتور ساید URAL DOOR 1200KG (قابل استفاده جهت بالابر)