دوربین شبکه

مدل CFN-80A-400

2.4 مگا پیکسل رزولوشن

لنز وریفکال 2.8-12 میلیمتر

280.000 تومان

 

دوربین شبکه 

مدل LBQ24S200

2 مگا پیکسل رزولوشن

20 متر دید در شب

لنز ثابت 3.6 میلیمتر

  

دوربین شبکه 

مدل LIG60S200

2 مگا پیکسل رزولوشن

40 متر دید در شب

لنز وریفکال 2.8-12 میلیمتر

 

دوربین شبکه

مدل LIZM40A200

2.4 مگا پیکسل رزولوشن

40 متر دید در شب

لنز وریفکال 2.8-12 میلیمتر

DS-2CD2312-I

1.3 مگا پیکسل رزولوشن

20 الی 30 متر دید در شب

DS-2CD2212-I5

1.3 مگا پیکسل رزولوشن

50متر دید در شب

DS-2CD1021-I

2 مگا پیکسل رزولوشن

30متر دید در شب

DS-2CD1121-I

2 مگا پیکسل رزولوشن

30متر دید در شب

DS-2CD1031-I

3 مگا پیکسل رزولوشن

30متر دید در شب

DS-2CD2135F-IS

3 مگا پیکسل رزولوشن

30متر دید در شب 

DS-2CD2335-I

3 مگا پیکسل رزولوشن

20 الی 30 متر دید در شب

DS-2CD2632F-IS

3 مگا پیکسل رزولوشن

30متر دید در شب

لنز وریفکال 2.8 به 12 میلیمتر

DS-2CD2732F-IS

3 مگا پیکسل رزولوشن

20متر دید در شب

لنز وریفکال 2.8 به 12 میلیمتر

DS-2CD2042WD-I

4 مگا پیکسل رزولوشن

30متر دید در شب

DS-2CD1041-I

4 مگا پیکسل رزولوشن

30متر دید در شب

DS-2CD3145F-IS

4 مگا پیکسل رزولوشن

30متر دید در شب

DS-2CD2345-I

4 مگا پیکسل رزولوشن

20 الی 30 متر دید در شب

IPC3234SR3-DVZ28

4 مگا پیکسل رزولوشن

30متر دید در شب

IPC814SR-DVPF16

4 مگا پیکسل رزولوشن

Fisheye

IPC2124SR3-DPF36

4 مگا پیکسل رزولوشن

30متر دید در شب