سیلندر و مغزی هوشمند جهت انواع قفل

مدل 1 دارای قابلیت اثر انگشت + ریموت + بلوتوث

امکان تعریف 999 اثر انگشت

نصب سریع و آسان بر روی انواع درب

بدون نیاز به تعویض دستگیره و تخریب درب

ابعاد مغزی:

قابلیت افزایش طول مغزی تا 6 سانتیمتر از مرکز پیچ از دو طرف

جهت تنظیم روی انواع درب

 

 

سیلندر و مغزی هوشمند جهت انواع قفل

مدل 2 دارای قابلیت کارت + رمز + بلوتوث

امکان تعریف 999 کارت و 999 رمز 6 تا 12 رقمی

نصب سریع و آسان بر روی انواع درب

بدون نیاز به تعویض دستگیره و تخریب درب

ابعاد مغزی:

قابلیت افزایش طول مغزی تا 6 سانتیمتر از مرکز پیچ از دو طرف

جهت تنظیم روی انواع درب

 

 

سیلندر و مغزی هوشمند جهت انواع قفل

مدل 3 دارای قابلیت رمز + بلوتوث

امکان تعریف 999 رمز 6 تا 12 رقمی

نصب سریع و آسان بر روی انواع درب

بدون نیاز به تعویض دستگیره و تخریب درب

ابعاد مغزی:

قابلیت افزایش طول مغزی تا 6 سانتیمتر از مرکز پیچ از دو طرف

جهت تنظیم روی انواع درب